Про обласний бюджет на 2016 рік


Відповідно до Конституції України, керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ураховуючи висновки та рекомендації постійних комісій обласної ради, обласна рада
в и р і ш и л а:

1. Визначити на 2016 рік:
доходи обласного бюджету в сумі 12 889 081,5 тис. грн, у тому числі доходи загального фонду обласного бюджету – 12 671 521,1 тис. грн, доходи спеціального фонду обласного бюджету – 217 560,5 тис. грн, у тому числі бюджету розвитку – 13 965,3 тис. грн, згідно з додатком 1 до цього рішення;
видатки обласного бюджету в сумі 12 889 074,9 тис. грн, у тому числі видатки загального фонду обласного бюджету – 11 509 615,0 тис. грн, видатки спеціального фонду обласного бюджету – 1 379 459,9 тис. грн;
повернення кредитів до обласного бюджету в сумі 1 175,211 тис. грн, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду обласного бюджету – 1 175,211 тис. грн, відповідно до додатка 5 до цього рішення;
надання кредитів з обласного бюджету в сумі 1 181,818 тис. грн, у тому числі надання кредитів із спеціального фонду обласного бюджету – 1 181,818 тис. грн, відповідно до додатка 5 до цього рішення;
профіцит загального фонду обласного бюджету в сумі 1 161 906,1 тис. грн відповідно до додатка 6 до цього рішення;
дефіцит спеціального фонду обласного бюджету в сумі 1 161 906,1 тис. грн відповідно до додатка 6 до цього рішення.

2. Затвердити загальний обсяг видатків за тимчасовою класифікацією видатків і кредитування місцевих бюджетів, бюджетні призначення головним розпорядникам коштів обласного бюджету на 2016 рік у розрізі тимчасової класифікації видатків і кредитування місцевих бюджетів, у тому числі по загальному фонду 11 509 615,0 тис. грн та спеціальному фонду 1 379 459,9 тис. грн згідно з додатками 2 та 3 до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів обласного бюджету в сумі 75 000,0 тис. грн.

4. Затвердити на 2016 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

5. З метою забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2002 року № 256 „Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету” (з урахуванням внесених змін) визначити департамент соціального захисту населення облдержадміністрації відповідальним за:
підготовку пропозицій щодо фінансування державних програм соціального захисту населення та перерозподілу їх річних обсягів між бюджетами міст та районів виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню;
здійснення фінансового контролю за ефективністю витрачання коштів субвенцій з державного бюджету за зазначеними програмами.

Органам місцевого самоврядування при затвердженні місцевих бюджетів забезпечити пропорційний розподіл видатків на надання пільг із послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які фінансуються за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, між видами послуг.

Місцевим органам влади протягом 2016 року фінансування державних програм соціального захисту населення проводити з урахуванням вимог статей 89 та 102 Бюджетного кодексу України та Постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2002 року № 256 „Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету” (з урахуванням внесених змін) та забезпечити контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів.

Розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною” здійснювати відповідно до вимог пункту 15 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною”, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 81 (зі змінами та доповненнями).

6. З метою ефективного використання коштів субвенцій та дотацій з державного та інших бюджетів надати право голові обласної ради за поданням облдержадміністрації протягом бюджетного року своїми розпорядженнями з подальшим затвердженням їх на сесіях обласної ради:
після прийняття Кабінетом Міністрів України відповідних нормативно-правових актів розподіляти між місцевими бюджетами обсяги та визначати головного розпорядника за субвенціями та дотаціями з державного бюджету;
перерозподіляти їх річні обсяги між бюджетами міст та районів та головними розпорядниками коштів обласного бюджету;
збільшувати (зменшувати) дохідну та видаткову частини обласного бюджету на суми уточнення обсягів трансфертів з державного та інших бюджетів і затверджувати розподіл уточнених обсягів коштів між головними розпорядниками цих коштів та бюджетами міст і районів області.

7. Надати право голові обласної ради у процесі виконання обласного бюджету за поданням облдержадміністрації протягом бюджетного року здійснювати своїми розпорядженнями, з подальшим затвердженням їх на сесіях обласної ради, перерозподіл видатків за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування й обсягами міжбюджетних трансфертів у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів за загальним та спеціальним фондами обласного бюджету з внесенням відповідних змін до додатків до рішення обласної ради, у тому числі переліку об’єктів, фінансування яких буде проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, і переліку регіональних програм, що фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету.

8. Керуючись статтею 101 Бюджетного кодексу України, з метою покриття диспропорцій у місцевих бюджетах, які виникли у зв’язку із запровадженням нової моделі взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами, передбачити надання іншої додаткової дотації з обласного бюджету бюджетам міст та районів області в обсязі 100,0 млн грн. Розподіл коштів дотації між місцевими бюджетами здійснено на підставі даних про надходження податку на доходи фізичних осіб за 10 місяців 2015 року у розрахунку на 1 мешканця по відповідному місту (району) з середнім показником по бюджетах всіх міст та районів області та розрахунку індексу податкоспроможності (у разі перевищення індексу податкоспроможності граничного розміру 0,7 інша додаткова дотація не надається, у разі меншого за 0,7 ‒ дотація надається).

9. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, доручити обласній державній адміністрації в особі департаменту фінансів облдержадміністрації вносити зміни до цього рішення, погоджені з постійною комісією обласної ради з питань соціально-економічного розвитку області, бюджету і фінансів, до розпису обласного бюджету в порядку, визначеному чинним законодавством:
на виконання розпоряджень обласної державної адміністрації за відповідними окремими структурними підрозділами обласної державної адміністрації – головними розпорядниками бюджетних коштів у зв’язку із перейменуванням та реорганізацією цих управлінь;
якщо після прийняття рішення про обласний бюджет відповідальність за виконання функцій або надання послуг, на які затверджено бюджетне призначення, у тому числі за видатками бюджету розвитку, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів іншому головному розпоряднику бюджетних коштів;
за джерелами доходів і напрямами видатків головних розпорядників коштів обласного бюджету за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів у разі внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 „Про бюджетну класифікацію” (зі змінами).

Забезпечити подальше затвердження цих змін на сесіях обласної ради.

10. Затвердити на 2016 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 7 до цього рішення.

11. Установити, що розподіл коштів, передбачених на здійснення природоохоронних заходів, за об’єктами проводиться відповідно до Порядку використання коштів фонду охорони навколишнього природного середовища обласного бюджету, затвердженого розпорядженням голови обласної ради від 11 червня 2007 року № 166-р, та затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації.

12. З метою забезпечення належної організації роботи з надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі, керуючись Указом Президента України від 27 березня 1998 року № 222/98 „Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі”, Постановою Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 1998 року № 1597 „Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі”, установити, що кошти, передбачені за КТКВ 250914 „Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням державних пільгових кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам”, до формування Дніпропетровським обласним фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі достатніх кредитних ресурсів у встановленому законом порядку спрямовуються на витрати, пов’язані з його утриманням.

13. Затвердити на 2016 рік резервний фонд обласного бюджету в сумі 69 729,6 тис. грн.

14. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду обласного бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
підготовка кадрів вищими навчальними закладами І – ІV рівнів акредитації;
забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування.

15. Затвердити у складі видатків обласного бюджету кошти на реалізацію регіональних програм у сумі 1 403 804,8 тис. грн згідно з додатком 8 до цього рішення.

16. З метою поліпшення фінансового стану підприємств, що належать до спільної власності територіальних громад області, передбачити кошти: керуючись статтею 71 Бюджетного кодексу України, за КТКВ 180409 „Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб’єктів підприємницької діяльності” Дніпропетровському обласному комунальному підприємству „Спецавтобаза” у сумі 5 092,0 тис. грн, комунальному підприємству „Січ” Дніпропетровської обласної ради” у сумі 100,0 тис. грн, комунальному підприємству „Агентство регіонального розвитку „Регіон-Лідер” Дніпропетровської обласної ради” у сумі 400,0 тис. грн, комунальному підприємству „Центр народної творчості „Дивокрай” Дніпропетровської обласної ради” у сумі 1 000,0 тис. грн, комунальному підприємству „Їдальня № 810 Дніпропетровської обласної ради” у сумі 100,0 тис. грн, комунальному підприємству „Їдальня Дніпропетровської обласної ради” у сумі 100,0 тис. грн, комунальному підприємству „Молодіжний центр Дніпропетровщини” Дніпропетровської обласної ради” у сумі 300,0 тис. грн, комунальному підприємству „Експлуатація автомобільних доріг” Дніпропетровської обласної ради” у сумі 200,0 тис. грн; шляхом поповнення обігових коштів – за КТКВ 180410 „Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю” – комунальній установі „Адміністративне управління Дніпропетровської обласної ради” у сумі 9 718,3 тис. грн.

17. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право обласній державній адміністрації в особі департаменту фінансів облдержадміністрації отримувати в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

18. Установити, що в загальному фонді обласного бюджету на 2016 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 66 Бюджетного кодексу України.

19. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету України на 2016 рік у частині доходів та в частині кредитування є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.

20. Установити, що джерелом формування спеціального фонду обласного бюджету на 2016 рік у частині фінансування є кошти, які передаються з загального фонду обласного бюджету.

21. Головним розпорядникам коштів обласного бюджету, головам райдержадміністрацій та міським головам забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладення угод за кожним видом енергоносіїв у межах установлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання в натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань.

22. Рекомендувати міським головам та головам районних рад:
22.1. Забезпечити виконання показників дохідної частини відповідних місцевих бюджетів, затверджених на 2016 рік.
22.2. Забезпечити зменшення податкового боргу зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), які зараховуються до дохідної частини відповідних місцевих бюджетів, що утворився станом на 01 січня 2016 року.
22.3. З метою підвищення ефективності управління об’єктами комунальної власності відповідних територіальних громад області вжити організаційних заходів, спрямованих на забезпечення прибуткової діяльності підприємств комунальної власності, які здійснюють господарську діяльність, погашення ними недоїмки, що утворилася станом на 01 січня 2016 року, та збільшення надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом, іншим майном, яке перебуває в комунальній власності.
22.4. З метою збільшення надходжень до бюджетів адміністративно-територіальних одиниць області приймати обґрунтовані рішення відповідних місцевих рад щодо надання суб’єктам господарювання пільг зі сплати податків і зборів до місцевих бюджетів.
22.5. Передбачити в міських та районних бюджетах кошти для надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни і праці на здійснення їх статутної діяльності.
22.6. Відповідно до пункту 21 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України в місцевих бюджетах, які станом на 01 січня 2016 року мають заборгованість за отриманими протягом минулих років середньостроковими позиками, не здійснювати погашення такої заборгованості до законодавчого врегулювання цього питання.

23. Відділу комунального господарства та комунальної власності виконавчого апарату обласної ради спільно з галузевими управліннями облдержадміністрації:
23.1. Здійснити детальний аналіз результатів діяльності за 2015 рік підприємств, закладів і установ, що належать до спільної власності територіальних громад області.
23.2. Вжити заходів стосовно ліквідації податкового боргу за платежами до бюджету та заборгованості із заробітної плати й до Пенсійного фонду України.

24. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право керівникові департаменту фінансів облдержадміністрації за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань соціально-економічного розвитку області, бюджету та фінансів здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитах у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, з подальшим їх поверненням до кінця бюджетного періоду.

25. Установити, що видатки на фінансування/надання фінансової підтримки закладів охорони здоров’я, переданих на фінансування з обласного бюджету, визначених у додатку 9 до цього рішення, плануються на 2016 рік у відповідних місцевих бюджетах.

26. З метою виконання вимог частини 2 статті 77 Бюджетного кодексу України надати право голові обласної ради за поданням облдержадміністрації у двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України на 2016 рік своїм розпорядженням внести зміни до цього рішення у частині приведення міжбюджетних трансфертів та видатків, що проводяться за рахунок таких трансфертів, відповідно до обсягів, затверджених зазначеним законом.

27. Додатки 1 – 9 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

28. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань соціально-економічного розвитку області, бюджету та фінансів.


Голова обласної ради                                                        Є. УДОД

 

м. Дніпропетровськ
№ 705-35/VI
04.12.2015 р


Додатки...